028.3831.3123

CĂN CỨ ĐỂ HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Pháp luật hiện hành quy định phán quyết trọng tài là chung thẩm có hiệu lực từ ngày ban hành, các bên có nghĩa vụ phải thi hành. Tuy nhiên, Tòa án có thể tuyên hủy phán quyết trọng tài trong một số trường hợp nhất định.

  1. Căn cứ tuyên hủy phán quyết trọng tài

Tòa án xem xét việc hủy phán quyết trọng tài khi có đơn yêu cầu của một bên.

  1. Quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

Theo quy định tại Điều 69 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được phán quyết trọng tài, nếu một bên có đủ căn cứ để chứng minh được Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong những trường hợp có thể hủy phán quyết trọng tài thì có thể làm đơn gửi tòa án có thẩm quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài phải kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là có căn cứ vào hợp pháp.

  1. Phán quyết trọng tài bị hủy nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu;

– Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật này;

– Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị huỷ;

– Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài;

– Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Luật sư VÕ VƯƠNG KHÁNH TRÌNH