028.3831.3123

Hotline: 0903 805 552 |thanhnt@tplaw.vn
23 06, 2018

CĂN CỨ ĐỂ HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

2018-08-09T08:08:39+07:00

Pháp luật hiện hành quy định phán quyết trọng tài là chung thẩm có hiệu lực từ ngày ban hành, các bên có nghĩa vụ phải thi hành. Tuy nhiên, Tòa án có thể tuyên hủy phán quyết trọng tài trong một số trường hợp nhất định.

  1. Căn cứ tuyên hủy phán quyết trọng tài

Tòa án xem xét việc hủy phán quyết trọng tài

CĂN CỨ ĐỂ HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2018-08-09T08:08:39+07:00
11 06, 2016

Đơn kháng cáo

2016-12-11T22:13:16+07:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

…………….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) …………………………………………..

Người kháng cáo(2)  :…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ(3)                   :…………………………………………………………………………………………………..

(4)                            :…………………………………………………………………………………………………..

Kháng cáo(5)             :…………………………………………………………………………………………………..

Lý do kháng cáo(6)   :…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau

Đơn kháng cáo 2016-12-11T22:13:16+07:00