028.3831.3123

Cấp lại bản chính khai sinh khi bị mất hoặc hư hỏng

Thưa Luật sư, Tôi đang sinh sống tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM, có sổ hộ khẩu tại quận Thủ Đức, TP.HCM nhưng nơi đăng ký khai sinh tại xã Hộ Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm. Hiện nay, hồ sơ gốc hộ tịch tại xã Hộ Hải không còn. Tôi muốn xin cấp lại bản chính giấy khai sinh tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức được không?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Thanh & Cộng sự. Chúng tôi xin trình bày vấn đề của bạn như sau:

Thứ nhất, căn cứ xin cấp lại Bản chính Giấy khai sinh

Theo quy định tại Điều 46 NĐ 158/2005/NĐ-CP

“Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại”.

Thứ hai, thẩm quyền cấp lại Bản chính Giấy khai sinh

Theo Điều 47 NĐ 158/2005/NĐ-CP

“Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi trước đây thực hiện việc đăng ký lại”.

Theo khoản 1 Điều 8 NĐ 158/2005/NĐ-CP

Trong trường hợp Nghị định này quy định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú, thì thẩm quyền đăng ký hộ tịch được xác định như sau:

  1. Đối với công dân Việt Nam ở trong nước, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký hộ khẩu thường trú; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ khẩu.

Thứ ba, trỉnh tự, thủ tục cấp lại Bản chính Giấy khai sinh

Theo khoản 1, 2 Điều 48 NĐ 158/2005/NĐ-CP

  1. Người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã, không phải nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây, thì Tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.
  2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch theo từng loại việc và bản chính Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính giấy tờ hộ tịch theo từng loại việc. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ. Trong cột ghi chú của sổ hộ tịch và dưới tiêu đề của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ “Đăng ký lại”.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Theo khoản 13 Điều 1 NĐ 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 158/2005/NĐ-CP

  1. Người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có); trong trường hợp không có bản sao giấy tờ hộ tịch, thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.
  2. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch theo từng loại việc và bản chính Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính giấy tờ hộ tịch theo từng loại việc. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày.

Vậy bạn có quyền yêu cầu UBND phường Bình Chiểu cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho bạn.

Nếu còn thắc mắc bạn vui lòng liên hệ số điện thoại 08. 6286.3477 để được tư vấn trực tiếp.

Chuyên viên pháp lý

Nguyễn Lê Thanh Liêm