028.3831.3123

Hotline: 0903 805 552 |thanhnt@tplaw.vn

Đơn kháng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

…………….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) …………………………………………..

Người kháng cáo(2)  :…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ(3)                   :…………………………………………………………………………………………………..

(4)                            :…………………………………………………………………………………………………..

Kháng cáo(5)             :…………………………………………………………………………………………………..

Lý do kháng cáo(6)   :…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây(7): ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo Đơn kháng cáo gồm có(8):

  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

TẢI FILE WORD (có hướng dẫn):ĐƠN KHÁNG CÁO

2016-12-11T22:13:16+07:00