028.3831.3123

KHIẾU NẠI, THỜI HIỆU VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Quyền khiếu nại là một trong những quyền quan trọng của cá nhân, cơ quan, tổ chức và đã được ghi nhận cụ thể tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, tại khoản 1 Điều 30 của Hiến pháp năm 2013 quy định mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Quyền khiếu nại cũng được quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011 (sau đây gọi là “Luật Khiếu nại”) nhằm giải quyết các khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại.

  1. Khiếu nại là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại thì: “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”.

  1. Thời hiệu khiếu nại

Theo quy định tại Điều 9 Luật khiếu nại thì thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại bị ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

  1. Thời hạn giải quyết khiếu nại

* Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu:

Theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

* Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 28 của Luật Khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày.

Theo quy định tại Điều 37 Luật Khiếu nại thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai là không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trên đây là quy định pháp luật liên quan đến khiếu nại, thời hiệu khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại. Mọi thắc mắc và/hoặc cần hỗ trợ pháp lý liên quan đến vấn đề khiếu nại vui lòng liên lạc TPLAW để được tư vấn miễn phí theo thông tin sau: E-mail: thanh.tplaw@gmail.com hoặc Điện thoại:  0903 805 552 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM./.

Chuyên viên pháp lý: LÊ QUỐC VIỆT