028.3831.3123

QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHI CÔNG TY NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI

I. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÔNG TY NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI (Điều 36 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ngày 14/04/2017)

Giai đoạn 1: Do cán bộ thu nợ thuộc Phòng/Tổ quản lý thu nợ tại BHXH huyện, BHXH tỉnh thực hiện:

Cán bộ thu nợ thuộc Phòng/Tổ quản lý thu nợ tại BHXH huyện, BHXH tỉnh sẽ trực tiếp đến đơn vị để đôn đốc nộp tiền nếu đơn vị nợ quá 02 tháng tiền đóng, đối với phương thức đóng hằng tháng; nợ quá 04 tháng, đối với phương thức đóng 03 tháng một lần; nợ quá 07 tháng, đối với phương thức đóng 06 tháng một lần. Các cán bộ sẽ gửi văn bản đôn đốc 15 ngày một lần.

Sau 02 lần gửi văn bản mà đơn vị không nộp tiền thì sẽ chuyển hồ sơ đến Phòng/Tổ Khai thác và thu nợ tại BHXH huyện, BHXH tỉnh để tiếp tục xử lý.

Giai đoạn 2: Do Phòng/Tổ Khai thác và thu nợ thực hiện

Phòng/Tổ Khai thác và thu nợ sẽ tiếp nhận hồ sơ đôn đốc thu hồi nợ từ Phòng/Tổ Quản lý thu, và sẽ  xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đôn đốc đơn vị thực hiện đóng BHXH cho người lao động.

Sau thời gian 03 tháng kể từ lập Biên bản làm việc về việc đóng BHXH cho người lao động và thực hiện các biện pháp đôn đốc mà đơn vị vẫn không đóng BHXH, Phòng/Tổ Khai thác và thu nợ sẽ phối hợp với Phòng Thanh tra – Kiểm tra/Tổ kiểm tra lập Danh sách đơn vị đề nghị thành lập đoàn thanh tra đột xuất để tổ chức thanh tra chuyên ngành theo quy định hoặc phối hợp với cơ quan quản lý lao động, cơ quan Thuế thành lập đoàn thanh tra liên ngành. Đối với chủ đơn vị có dấu hiệu bỏ trốn khỏi Việt Nam thì phối hợp với cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Giai đoạn 3: Do Phòng Thanh tra – Kiểm tra/Tổ kiểm tra thực hiện:

Phòng Thanh tra – Kiểm tra/Tổ kiểm tra nhận hồ sơ từ Phòng/Tổ Khai thác và thu nợ chuyển đến, thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp đơn vị có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH cho người lao động, phối hợp chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Như vậy, quy trình xử lý nợ bảo hiểm xã hội được tiến hành qua 03 giai đoạn và ở giai đoạn thứ 03 thì đơn vị mới bị xử phạt vi phạm hành chính.

bhxh

II. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:

  1. Quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội:

Theo quy định tại Điều 122 Luật BHXH thì:

Người sử dụng lao động có hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội.

  1. Xử phạt vi phạm hành chính:

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP thì:

Trong trường hợp người sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm bắt buộc thì sẽ bị phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

  • Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đóng, chậm đóng;
  • Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm.

                                                                                    Luật sư: VÕ VƯƠNG KHÁNH TRÌNH