028.3831.3123

QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI CÁC HỢP ĐỒNG MUA, BÁN, VAY, CHO VAY VÀ HỢP ĐỒNG KHÁC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần thì Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty được quy định tại khoản 1 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể:

Điều 149. Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

”.

Theo đó, Hội đồng quản trị được quyền thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 với tỷ lệ như sau:

Điều 149. Hội đồng quản trị

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật này;

…”.

​Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy địnhmột số trường hợp Hội đồng quản trị không được thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng kháccủa công ty theo quy định nêu trên gồm những trường hợp sau:

​Một là, Điều lệ công ty có quy định một tỷ lệ khác hoặc giá trị khác;

​Hai là, các hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty có quy định một tỷ lệ khác hoặc giá trị khác;

Cuối cùng, các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014 mà có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất sẽ do Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, các đối tượng đó bao gồm:

Điều 162. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật này.

”.

Trường hợp này, các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng nêu trên thì Điều lệ công ty chỉ được quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn để Hội đồng quản trị có quyền chấp thuận theo quy định tại khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014. Khi đó, Đại hội đồng cổ đông sẽ được chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn mà Điều lệ công ty quy định theo quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014.

Trên đây là các vấn đề liên quan đến quyền của Hội đồng quản trị đối với các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác trong Công ty cổ phần. Mọi thắc mắc và/hoặc cần hỗ trợ pháp lý vui lòng liên lạc TP LAW để được tư vấn theo thông tin sau: E-mail: thanhvacongsu.tplaw@gmail.com hoặc Điện thoại: 028. 3831 3123 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM./.

Chuyên viên pháp lý: LÊ VĂN HOÀN