028.3831.3123

VỢ CHỒNG CÓ QUYỀN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

 

 Nhằm tạo điều kiện cho các bên có thể xác lập tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân để thuận tiện trong việc kinh doanh, tự do định đoạt tài sản hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật HNGĐ) cho phép vợ chồng đang trong thời kỳ hôn nhân vẫn có thể phân chia tài sản chung. Theo đó, có 02 (hai) cách để vợ chồng phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, cụ thể:

Cách thứ nhất: Vợ chồng tự thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung của vợ chồng:

Trong trường hợp này theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật HNGĐ thì thỏa thuận của vợ chồng phải được lập thành văn bản và văn bản này phải được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Cách thứ hai: Yêu cầu Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định.

Trong trường hợp này theo yêu cầu của vợ chồng thì Tòa án phân chia dựa trên quy định tại Điều 59 Luật HNGĐ, cụ thể:

–           Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

+          Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

+          Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

+          Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

+          Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

–           Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

–           Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật HNGĐ.

–           Việc phân chia phải bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Ngoài ra, khi phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân các bên cần lưu ý các trường hợp được quy định tại Điều 42 Luật HNGĐ để tránh bị vô hiệu. Theo đó, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

–           Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

–           Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

+          Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

+          Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

+          Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

+          Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

+          Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

+          Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Trên đây là quy định của Luật HNGĐ về việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng. Mọi thông tin cần tư vấn xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 028. 6286 3477, email: thanh.tplaw@gmail.com.

            Chuyên viên pháp lý: LÊ QUỐC VIỆT