028.3831.3123

THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT PHẢI ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2017 quy định 4 biện pháp bảo đảm bắt buộc phải đăng ký gồm: Thế chấp quyền sử dụng đất; Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay; Thế chấp tàu biển.

Như vậy, kể từ ngày 15/10/2017, khi thế chấp hoặc nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu thì tổ chức, cá nhân cần phải đăng ký biện pháp bảo đảm.

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng một trong các hình thức: Qua hệ thống đăng ký trực tuyến; Nộp trực tiếp; Qua đường bưu điện; Qua thư điện tử trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thông thường bao gồm các loại giấy tờ sau:

  • Phiếu yêu cầu đăng ký
  • Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  • Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc tạo lập tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở, ngoài các giấy tờ trên, người yêu cầu đăng ký phải nộp các giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế theo quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định có 3 biện pháp bảo đảm cũng phải đăng ký khi có yêu cầu, gồm: Thế chấp tài sản là động sản khác; Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; mua bán tàu bay, tàu biển; mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu.

Chuyên viên pháp lý: TRẦN BẢO NGỌC