028.3831.3123

Quy định pháp luật về giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân và thực tiễn áp dụng

Thuế là một trong những khoản thu ngân sách quan trọng của nhà nước. Nộp thuế là nghĩa vụ, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức xã hội khác. Hiện nay, Nhà nước thông qua việc đánh thuế để điều tiết thu nhập của người dân nhằm giảm đi khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo công bằng xã hội và tạo động lực phát triển kinh tế.

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu đóng vai trò quan trọng hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nó đã ra đời từ rất sớm ở các quốc gia phát triển và ngay nay phát triển rộng rãi ở hầu hết tất cả các nước trên thế giới. Sự phát triển của thuế thu nhập cá nhân không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của nó trong nguồn thu ngân sách và là một công cụ đắc lực góp phần đảm bảo công bằng xã hội mà còn thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và hoàn thiện các quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân là rất cần thiết và mang tính cấp bách. Thuế thu nhập cá nhân cũng là một trong những vấn đề quan tâm của Nhà nước cũng như người dân.

SINH VIỆN: ĐOÀN THỊ THIÊN NGA QT-L K35 

TẢI VỀ: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢM TRỪ GIA CẢNH TRONG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ THỰC TIẾN ÁP DỤNG