028.3831.3123

Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

 

“Cưỡng chế thi hành án dân sự là hoạt động thường xuyên được thực hiện trong công tác thi hành án dân sự. Áp dụng khi các bản án, quyết định không được tự nguyện thi hành. Hiệu quả hoạt động cưỡng chế thi hành án dân sự ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác thi hành án.”

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1.1.  Khái niệm biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Điều kiện áp dụng

1.1.3. Nguyên tắc áp dụng

1.1.4. Trình tự thủ tục áp dụng

1.2. Quy định pháp luật hiện hành về biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

1.2.1. Biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án

1.2.2. Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

1.2.3. Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ

1.2.4. Khai thác tài sản của người phải thi hành án

1.2.5. Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định

1.2.6. Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ

II. THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

2.1. Thực tiễn việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

2.1.1. Khó khăn trong việc áp dụng biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.

2.1.2. Khó khăn trong việc áp dụng biện pháp trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

2.1.3. Khó khăn khi kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ

2.1.4. Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ

2.1.5. Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định

2.2. Nguyên nhân vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự.

2.2.1. Nguyên nhân vướng mắc việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế

2.2.2. Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả trong việc áp dụng cưỡng chế thi hành án dân sự.

KẾT LUẬN

TẢI VỀBiện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự