028.3831.3123

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Tôi muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ do cá nhân tôi làm chủ. Xin hỏi thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty luật TNHH Thanh & Cộng sự. Theo thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin trình bày vấn đề của bạn như sau:

Nhìn chung, có thể tóm tắt các bước để thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

– Bước 1: Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Bước 2: Xin giấy phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

  1. Về thành lập trung tâm ngoại ngữ

1.1. Thẩm quyền:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.

1.2. Hồ sơ:

a/ Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b/ Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

– Cơ sở vật chất của trung tâm;

– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c/ Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

1.3. Trình tự, thủ tục

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ ra quyết định thành lập.

b) Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

 

  1. Về hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

2.1. Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng

a/ Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, giảng dạy lý thuyết: phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

b/ Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

c/ Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

d/ Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

e/ Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2.2. Thẩm quyền cấp phép

Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo

2.3. Hồ sơ đề nghị cấp phép

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;

b) Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Nội quy hoạt động của trung tâm;

d) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;

đ) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

e) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

g) Các quy định về học phí, lệ phí;

h) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

2.4. Trình tự, thủ tục

a) Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ được làm thành 1 bộ và gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

b) Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

c) Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;

d) Trường hợp trung tâm chưa đủ điều kiện để hoạt động, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

 

  1. Tổ chức và nhân sự

3.1. Cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ

Cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm có:

  1. Giám đốc và các phó giám đốc (nếu cần).
  2. Các tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ.
  3. Các hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào tạo, dịch vụ và sản xuất kinh doanh thuộc trung tâm.
  4. Tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể.

3.2. Cán bộ quản lý

– Giám đốc: đã tốt nghiệp trình đội đại học ngoại ngữ, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm công nhận; là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm; nhiệm kỳ 5 năm. Giám đốc khi bổ nhiêm lần đầu đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục không quá 65 tuổi.

– Phó Giám đốc: là người giúp việc cho Giám đốc trung tâm, đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng; nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Giám đốc. Đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục, tuổi của Phó Giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

3.3. Giáo viên

Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 08.6286.3477 để được tư vấn trực tiếp.

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

NGUYỄN THỊ THU THẢO