028.3831.3123

ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Trong Công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông là “cơ quan quyết định cao nhất” điều này được quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể:

Điều 135. Đại hội đồng cổ đông

  1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

”.

Để thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua Nghị quyết về những vấn đề đó.

Theo đó, tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  3. Trường hợpcuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợpnày, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

”.

Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định tỷ lệ tối thiểu số cổ đông dự họp đại diện cho tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp lần thứ nhất và cuộc họp lần thứ hai. Trường hợp muốn quy định số cổ đông dự họp đại diện cho tổng số phiếu biểu quyết với tỷ lệ khác quy định trên thì sẽ được quy định trong Điều lệ công ty nhưng không được thấp hơn tỷ lệ tối thiểu do pháp luật quy định.

Khi đã triệu tập họp lần thứ hai nhưng vẫn không đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ ba và lần này cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định về thời gian cho việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai là trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất và triệu tập cuộc họp lần thứ ba là trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định một thời hạn khác.

Trên đây là các vấn đề liên quan về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trong Công ty cổ phần. Mọi thắc mắc và/hoặc cần hỗ trợ pháp lý vui lòng liên lạc TP LAW để được tư vấn theo thông tin sau: E-mail: thanhvacongsu.tplaw@gmail.com hoặc Điện thoại: 028. 3831 3123 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM./.

Chuyên viên pháp lý: LÊ VĂN HOÀN