028.3831.3123

NHỮNG RỦI RO PHÁP LÝ KHI SỬ DỤNG NGOẠI TỆ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Hiện nay xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều cá nhân, tổ chức Việt Nam đầu tư, giao dịch ra nước ngoài, ngược lại cũng có nhiều cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư, giao dịch tại Việt Nam, trong quá trình đàm phán, ký kết vì nhiều lý do khác nhau mà các bên tham gia thường thỏa thuận sử dụng đồng ngoại tệ để thanh toán, kiểm định, niêm yết, quảng cáo, báo giá,… Vấn đề này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên giao kết hợp đồng. Bởi vì, tại Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối 2005, sửa đổi, bổ sung 2013 quy định: “Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Một số trường hợp được phép sử dụng ngoại tệ được quy định tại Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, trừ các trường hợp được phép sử dụng ngoại tệ quy định tại Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN thì những thỏa thuận sử dụng ngoại tệ để thanh toán trong các giao dịch dân sự, hợp đồng là vi phạm điều cấm của pháp luật có thể dẫn đến bị vô hiệu theo quy định tại Bộ luật dân sự.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có trường hợp các bên sử dụng ngoại tệ tại giao dịch, hợp đồng nhưng không dẫn đến bị vô hiệu, cụ thể tại Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/05/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định nếu trong nội dung của hợp đồng các bên có thoả thuận giá cả, thanh toán bằng ngoại tệ, nhưng sau đó các bên có thoả thuận thanh toán bằng Đồng Việt Nam hoặc trong nội dung của hợp đồng các bên thoả thuận sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền định giá (để bảo đảm ổn định giá trị của hợp đồng) nhưng việc thanh toán là bằng Đồng Việt Nam và hợp đồng trong trường hợp này không bị coi là vô hiệu toàn bộ.

Như vậy, để đảm bảo giá trị pháp lý của hợp đồng khi giao kết, các bên không nên thỏa thuận thanh toán bằng ngoại tệ hoặc các bên có thể thỏa thuận ngoại tệ làm đồng tiền định giá nhưng việc thanh toán là bằng Đồng Việt Nam, để tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra khi thực hiện hợp đồng.