028.3831.3123

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

“Giao dịch dân sự là một trong những căn cứ quan trọng và phổ biến nhất làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự. Giao dịch dân sự cũng là cơ sở để các bên tự do thỏa thuận, giao kết và xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự với nhau. Khi xã hội càng phát triển, vai trò của giao dịch dân sự càng được khẳng định. Không phải giao dịch dân sự nào cũng đương nhiên có hiệu lực, pháp luật quy định những điều kiện mà một giao dịch dân sự phải tuân thủ thì mới không bị vô hiệu. Khi không đáp ứng đủ các điều kiện có hiệu lực theo quy định của pháp luật, giao dịch dân sự sẽ vô hiệu và hệ quả tất yếu là các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Tuy nhiên có những trường hợp tải sản đã được đem ra thực hiện một giao dịch khác với người thứ ba. Vấn đề đặt ra là quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi tham gia giao dịch sẽ được bảo vệ như thế nào, giao dịch ban đầu vô hiệu thì giao dịch tiếp theo có vô hiệu hay không, người thứ ba ngay tình có được giữ lại tài hay phải trả lại cho chủ sở hữu ban đầu, khi quyền lợi của người thứ ba được ưu tiên bảo vệ thì quyền lợi của chủ sở hữu ban đầu được đảm bảo như thế nào?

Bài tiểu luận “Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu” nhằm tìm hiểu những vấn đề nêu trên, những bất cập khi áp dụng pháp luật từ đó đề ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật hợp lý, hiệu quả.”

SINH VIÊN: ĐẶNG THỊ NGỌC LẮM – DÂN SƯ K36 A

TẢI VỀ: BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THỨ BA NGAY TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU