028.3831.3123

Các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân

1.  ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1.1.  Đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân (dang-ky-thanh-lap-dntn)

1.2.  Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện (dang-ky-hoat-dong-cn-vpdd-dntn)

2. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

2.1.  Đăng ký thay đổi tên Doanh nghiệp (dang-ky-thay-doi-ten-dntn)

2.2.  Đăng ký thay đổi Trụ sở (thu-tuc-thay-doi-tru-so-dntn)

2.3.  Đăng ký thay đổi vốn (thu-tuc-dang-ky-thay-doi-ve-von-dau-tu-cua-dntn)

2.4.  Đăng ký thay đổi Chủ Doanh nghiệp (thu-tuc-dang-ky-thay-doi-ve-chu-doanh-nghiep)

2.5. Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-dntn)