028.3831.3123

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn.
 • Hợp đồng không xác định thời hạn.
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Trong quá trình làm việc theo hợp đồng lao động đã ký kết, người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

 1. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và phải báo cho người sử dụng lao động biết trước trong các trường hợp sau đây:
 • Báo trước ít nhất 03 ngày làm việc:

+ Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

+ Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

+ Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

+ Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

 • Báo trước ít nhất 30 ngày:

+ Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

+ Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước.

 • Đối với người lao động là nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động tùy thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.
 1. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng của lao động nữ mang thai.
 2. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và phải báo trước cho người sử dụng lao động biết. Các trường hợp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động ở trường hợp này tương tự trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn, trừ các trường hợp sau:
 • Đối với người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị liên tục một phần tư thời hạn hợp đồng mà khả năng lao động chưa được hồi phục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày làm việc.
 • Đối với trường hợp bản thân gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước thì phải báo trước ít nhất 03 ngày làm việc.

Chuyên viên pháp lý: NGUYỄN HOÀNG THANH TRÚC